วิสัยทัศน์ : " บำรุงรักษาทางหลวงเป็นระบบมาตราฐาน รองรับระบบการขนส่งอย่างยั่งยืน "
title
แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
PRACHUAP KHIRI KHAN HIGHWAY DISTRICT
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 21/05/2567 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มศักยภาพการอำนวยควาสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๖๐๑ ตอน ห้วยทรายใต้-วังยาว กม.๒๑๖+๘๐๐-กม.๒๒๑+๒๐๐ RT.ระยะทาง ๔.๔๐๐ กิโลเมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 21/05/2567 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มศักยภาพการอำนวยควาสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๖๐๑ ตอน วังยาว-หนองหมู กม.๒๔๓+๒๘๕-กม.๒๔๓+๖๘๕ LT.ระยะทาง ๔๐๐ เมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 16/05/2567 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) โครงการเสริมสร้างการป้องกันและลดอุบัติเหตุกิจกรรมหลักงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเสาสูง ทล.๔ ตอนควบคุม๐๖๐๔ ตอนห้วยยาง-บางสะพานระหว่างกม.๓๓๙+๖๐๐-กม.๓๔๐+๖๕๐,กม.๓๔๐+๙๐๐-กม.๓๔๑+๕๐๐,กม.๓๔๒+๔๐๐-กม.๓๔๓+๔๐๐ต.แสงอรุณอ.ทับสะแกจ.ประจวบคีรีขันธ์ปริมาณงาน ๓ แห่ง(๑๔๘ดวงโคม) ยกเลิกแผน
4 16/05/2567 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) โครงการเสริมสร้างการป้องกันและลดอุบัติเหตุ กิจกรรมหลัก งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทล.๔ ตอนควบคุม ๐๖๐๓ ตอน หนองหมู - ห้วยยางระหว่างกม.๒๘๖+๒๐๐-กม.๒๘๘-๒๐๐,กม.๒๘๘+๒๐๐-กม.๒๘๘+๘๓๐,กม.๒๘๙+๑๕๐-กม.๒๘๙+๙๐๐ ต.บ่อนอก อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ปริมาณงาน ๓ แห่ง ยกเลิกแผน
5 16/05/2567 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) โครงการเสริมสร้างการป้องกันและลดอุบัติเหตุ กิจกรรมหลัก งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๓๗ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน วังโบสถ์ - ปราณบุรี ระหว่าง กม.๒๙+๑๕๐ - กม.๓๓+๘๐๐ ต.หินเหล็กไฟ ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๒๓๔ ดวงโคม) ยกเลิกแผน
6 16/05/2567 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) โครงการเสริมสร้างการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน กิจกรรมหลัก งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๖๐๓ ตอน หนองหมู - ห้วยยาง ระหว่าง กม.๒๘๖+๒๐๐-กม.๒๘๘+๒๐๐,กม.๒๘๘+๒๐๐-กม.๒๘๘+๘๓๐,กม.๒๘๙+๑๕๐-กม.๒๘๙+๙๐๐ ต.บ่อนอก อ.เมืองประจวบฯ จ.ประจวบฯ จำนวน ๑๙๘ ดวงโคม เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 16/05/2567 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) โครงการเสริมสร้างการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน กิจกรรมหลัก งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๓๗ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน วังโบสถ์-ปราณบุรี ระหว่าง กม.๒๙+๑๕๐-กม.๓๓+๘๐๐ ต.หินเหล็กไฟ ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ จำนวน ๒๓๔ ดวงโคม เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 16/05/2567 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) โครงการเสริมสร้างการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน กิจกรรมหลัก งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๖๐๔ ตอน ห้วยยาง-บางสะพาน ระหว่าง กม.๓๓๙+๖๐๐-กม.๓๔๐+๖๕๐,กม.๓๔๐+๙๐๐-กม.๓๔๑+๕๐๐,กม.๓๔๒+๔๐๐-กม.๓๔๓+๔๐๐ ต.แสงอรุณ อ.ทับสะแก จ.ประจวบฯ จำนวน ๑๔๘ ดวงโคม เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 16/05/2567 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) โครงการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานและทันสมัยกลุ่มจังหวัดภา คกลางตอนล่าง ๒ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๖๐๒ ตอนวังยาว-หนองหมู ระหว่าง กม.๒๗๐+๐๙๐-กม.๒๗๒+๓๒๐ ต.สามกระทาย อ.กุยบุรี จ.ประจวบฯ จำนวน ๑๒๘ ดวงโคม เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 15/05/2567 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) โครงการเสริมสร้างการป้องกันและลดอุบัติเหตุ กิจกรรมหลัก งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทล.๔ ตอนควบคุม ๐๖๐๓ ตอน หนองหมู - ห้วยยางระหว่างกม.๒๘๖+๒๐๐-กม.๒๘๘-๒๐๐,กม.๒๘๘+๒๐๐-กม.๒๘๘+๘๓๐,กม.๒๘๙+๑๕๐-กม.๒๘๙+๙๐๐ ต.บ่อนอก อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ปริมาณงาน ๓ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 287 รายการ