วิสัยทัศน์ : " บำรุงรักษาทางหลวงเป็นระบบมาตราฐาน รองรับระบบการขนส่งอย่างยั่งยืน "
title
แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
PRACHUAP KHIRI KHAN HIGHWAY DISTRICT
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 โครงการก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน-รองสารวัตร ๑๐ คูหา แบบเลขที่ ตร.๑๑/๕๙-ส.ทล.๓ กก.๒ บก.ทล.(ประจวบคีรีขันธ์) ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๖๐๓ ตอน หนองหมู-ห้วยยาง ที่กม.๓๐๘+๑๐๐LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง 17/05/2567 - แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
2 โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงทับสะแก พร้อมสิ่งประกอบ - ส.ทล.๓ กก.๒ บก.ทล. (ประจวบคีรีขันธ์) ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๖๐๔ ตอน ห้วยยาง - บางสะพาน ที่ กม.๓๕๐+๔๕๔ RT. ปริมาณงาน ๑ หลัง 16/05/2567 - แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
3 กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๕๘๐๐ งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๖๐๑ ตอน ห้วยทรายใต้ - วังยาว ระหว่าง กม.๒๑๐+๑๖๗ - กม.๒๑๕+๒๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 11/04/2567 หห.38/2567 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
4 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๖๒๐๐ งานแก้ไขและป้องกันน้ำกัดเซาะ ทางหลวงหมายเลข ๔๓๗๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน หนองหิน - ด่านสิงขร ตอน ๑ ที่ กม.๑๒+๙๗๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 11/04/2567 หห.32/2567 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
5 กิจกรรมบำรุงรักษาสะพาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๙๐๐๐ งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๖๐๒ ตอน วังยาว - หนองหมู ที่ กม.๒๖๓+๓๔๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 11/04/2567 หห.34/2567 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
6 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๕๕๐๐ งานปรับปรุงสะพานและท่อระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๖๐๒ ตอน วังยาว - หนองหมู ตอน ๑ ที่ กม.๒๔๑+๐๑๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 11/04/2567 หห.35/2567 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
7 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๕๕๐๐ งานปรับปรุงสะพานและท่อระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๖๐๕ ตอน บางสะพาน - น้ำรอด ตอน ๖ ที่ กม.๔๑๔+๔๓๘ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 10/04/2567 หห.26/2567 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
8 กิจกรรมบำรุงรักษาสะพาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๙๐๐๐ งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๖๐๔ ตอน ห้วยยาง - บางสะพาน ที่ กม.๓๕๘+๙๒๑ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 11/04/2567 หห.28/2567 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
9 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๓๔๙๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ช้างแรก - บางสะพานน้อย ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒+๖๐๐ - กม.๔+๖๕๐, กม.๕+๖๕๐ - กม.๖+๔๐๐, กม.๗+๗๕๐ - กม.๘+๒๑๐, กม.๙+๒๗๕ - กม.๙+๙๕๐ ปริมาณงาน ๓ แห่ง (๑๑๑ ต้น) 10/04/2567 หห.19/2567 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
10 กิจกรรมบำรุงรักษาสะพาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๙๐๐๐ งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๖๐๓ ตอน หนองหมู - ห้วยยาง ที่ กม.๒๙๕+๐๙๓ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 10/04/2567 หห.27/2567 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
11 กิจกรรมบำรุงรักษาสะพาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๙๐๐๐ งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๖๐๔ ตอน ห้วยยาง – บางสะพาน ที่ กม.๓๕๘+๙๒๑ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 10/04/2567 - แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
12 โครงการพัฒนาจุดจอดพักรถและสถานีตรวจสอบน้ำหนัก ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๘๒๐๐ กิจกรรมก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ค่าก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๖๐๔ ตอน ห้วยยาง - บางสะพาน ระหว่าง กม.๓๗๑+๙๖๒ - กม.๓๗๒+๑๖๒ RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง 10/04/2567 หห.37/2567 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
13 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๖๓๐๐ งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข ๓๔๙๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ช้างแรก - บางสะพานน้อย ระหว่าง กม.๑๑+๖๗๐ - กม.๑๒+๑๕๐ LT., RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง 10/04/2567 หห.31/2567 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
14 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๔๑๒ งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เสาสูง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๖๐๒ ตอน วังยาว - หนองหมู ตอน ๑๕ ระหว่าง กม.๒๕๘+๑๐๐ - กม.๒๕๙+๘๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 09/04/2567 หห.14/2567 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
15 โครงการพัฒนาจุดจอดพักรถและสถานีตรวจสอบน้ำหนัก ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๘๒๐๐ กิจกรรมก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ค่าก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๖๐๒ ตอน วังยาว – หนองหมู ระหว่าง กม.๒๕๑+๔๐๐ - กม.๒๕๒+๒๕ 09/04/2567 หห.29/2567 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 246 รายการ