วิสัยทัศน์ : " บำรุงรักษาทางหลวงเป็นระบบมาตราฐาน รองรับระบบการขนส่งอย่างยั่งยืน "
title
แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
PRACHUAP KHIRI KHAN HIGHWAY DISTRICT
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๓๑๔๑๑ งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๓๔๙๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนช้างแรก - บางสะพานน้อย ตอน ๒ ระหว่างกม.๒+๖๐๐-กม.๔+๖๕๐,กม.๕+๖๕๐ - กม.๖+๔๐๐,,กม.๗+๗๕๐-กม.๘+๒๑๐,กม.๙+๒๗๕-กม.๙+๙๕๐ ปริมาณงาน ๓ แห่ง 05/04/2567 - แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
2 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๔๑๒ งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เสาสูง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๖๐๒ ตอน วังยาว - หนองหมู ตอน ๑๕ ระหว่าง กม.๒๕๘+๑๐๐ - กม.๒๕๙+๘๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 03/04/2567 - แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
3 จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขเครื่อง 7430-005-01078-63 22/09/2566 333/-/66/407 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
4 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ 19/09/2566 333/40/66/398 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
5 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 19/09/2566 333/40/66/397 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
6 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 18/09/2566 333/35/66/391 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
7 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 18/09/2566 333/35/66/390 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
8 ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ชำรุด (รถวิทยุตำรวจทางหลวง) จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 4) 30/06/2566 ท.5/2566 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2566 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
9 ขายทอดตลาดรถยนต์ชำรุด (รถวิทยุตำรวจทางหลวง) จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 3 ) 22/05/2566 ท.3/2566 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
10 ขายทอดตลาดรถยนต์ชำรุด (รถวิทยุตำรวจทางหลวง) จำนวน ๑ คัน 05/01/2566 - แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
11 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวงปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รหัสงาน ๓๓๗๐๐ กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๖๐๕ ตอนบางสะพาน - น้ำรอด ระหว่าง กม.๔๐๘+๘๐๐ - กม.๔๐๙+๐๙๖ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 02/12/2565 eb-หห.37/2566 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
12 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รหัสงาน ๓๓๗๐๐ กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๖๐๔ ตอนห้วยยาง - บางสะพาน ตอน ๒ ระหว่าง กม.๓๗๗+๐๘๐ - กม.๓๗๗+๔๒๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 24/11/2565 eb-หห.36/2566 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
13 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รหัสงาน ๓๓๗๐๐ กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๖๐4 ตอนห้วยยาง - บางสะพาน ตอน ๒ ระหว่าง กม.๓๗๗+๐๘๐ - กม.๓๗๗+๔๒๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 04/11/2565 eb-หห.11/2566 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
14 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวงปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รหัสงาน ๓๓๗๐๐ กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๖๐๕ ตอนบางสะพาน - น้ำรอด ระหว่าง กม.๔๐๘+๘๐๐ - กม.๔๐๙+๐๙๖ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 04/11/2565 eb-หห.8/2566 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
15 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ขายทอดตลาดรถยนต์ชำรุด (รถวิทยุตำรวจทางหลวง) จำนวน 3 คัน (ครั้ง 4) 01/04/2565 ท.4/2565 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 36 รายการ