วิสัยทัศน์ : " บำรุงรักษาทางหลวงเป็นระบบมาตราฐาน รองรับระบบการขนส่งอย่างยั่งยืน "
title
แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
PRACHUAP KHIRI KHAN HIGHWAY DISTRICT
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 โครงการเสริมสร้างการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน กิจกรรมหลัก การลดปัจจัยเสี่ยงจากอุบัติเหตุทางถนน กิจกรรมย่อย งานไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนหัวหิน - โป่งแย้ กม.๒๖+๕๐๐ - กม.๒๖+๕๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 22/09/2566 หห.56/2566 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
2 โครงการเสริมสร้างการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน กิจกรรมย่อยงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทล.๔ ตอนควบคุม ๐๖๐๑ ตอนห้วยทรายใต้ - วังยาว กม.๒๒๔+๓๕๔ - กม.๒๒๔+๖๙๖ LT. , กม.๒๒๔+๓๗๓ - กม.๒๒๔+๘๔๒ RT. , กม.๒๒๕+๓๑๐ - กม.๒๒๕+๕๘๘ LT. , กม.๒๒๕+๑๓๕ - กม.๒๒๕+๕๕๘ RT. ปริมาณงาน ๔ แห่ง 22/09/2566 หห.57/2566 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
3 โครงการเสริมสร้างการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนกิจกรรมหลัก การลดปัจจัยเสี่ยงจากอุบัติเหตุทางถนน กิจกรรมย่อย งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0602 ตอนวังยาว - หนองหมู ระหว่าง กม.256+000 - กม.258+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง (116 ต้น) 25/08/2565 eb-หห.16/2565 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
4 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2565 รหัสงาน 13000 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 3459 ตอนควบคุม 0100 ตอนสามแยกบ้านกรูด - ปากคลองบ้านกรูด ระหว่าง กม.0+000 - กม.2+350 ปริมาณง 30/09/2565 หห.28/2565 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
5 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2565 รหัสงาน 13000 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 3374 ตอนควบคุม 0100 ตอนบางสะพาน - หนองหัดไท ระหว่าง กม.0+551 - กม.3+115 ปริมาณงาน 1 แห่ง 30/09/2565 หห.29/2565 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
6 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร กิจกรรมหลัก พัฒนาเส้นทางขนส่งสินค้าการเกษตร กิจกรรมย่อย งานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนกุยบุรี - ยางชุม ระหว่าง กม.๗+๔๐๐ - กม.๑๐+๔๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 28/10/2565 eb-หห.50/2565 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
7 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มศักยภาพการอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมหลักพัฒนาเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมย่อยงานเสริมผิวแอสฟัลต์ทางหลวงหมายเลข 3168ตอนควบคุม0100ตอนปราณบุรี-ปากน้ำปราณระหว่าง กม.10+325 กม.11+350 ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/06/2565 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
8 การจ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รหัสงาน ๓๓๔๐๐ กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข ๓๑๖๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนสามแยกบางสะพาน-ชายทะเล ระหว่าง กม.๔+๖๐๐ - กม.๑๑+๑๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 30/09/2565 หห.51/2565 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
9 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานฯ กิจกรรมหลัก พัฒนาเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมย่อย งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทางทางเท้าทางเชื่อมและเกาะแบ่งถนน ทล.๔ ตอนควบคุม ๐๖๐๔ ตอนห้วยยาง - บางสะพาน ระหว่าง กม.๓๔๘+๓๐๐ - กม.๓๕๐+๓๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 21/09/2565 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
10 โครงข่ายทางหลวงได้รับการพัฒนา รหัสงาน ๑๑๔๐๐ กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ งานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม 0100 ตอนห้วยยาง- บางสะพาน ระหว่าง กม.๓๘๒+๑๐๐ - กม.๓๘๒+๗๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 30/08/2565 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
11 โครงการก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รหัสงาน ๒๘๐๐๖ ค่าก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข ๓๗ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอนวังโบสถ์ - ปราณบุรี ระหว่าง กม.๓๒+๒๕๘ - กม.๓๒+๙๙๒ RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง 30/09/2565 หห.41/2565 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
12 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๑๖๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนปราณบุรี - ปากน้ำปราณ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๘+๓๒๕ - กม.๑๐+๓๒๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๓๖,๐๐๐ ตร.ม.) 14/06/2565 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
13 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รหัสงาน ๒๘๐๐๓ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๖๐๒ ตอนวังยาว - หนองหมู ตอน ๔ ระหว่าง กม.๒๕๔+๘๐๐ - กม.๒๕๗+๐๕๐ LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๒.๒๕๐ กม.) 14/06/2565 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
14 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๑๖๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนปราณบุรี - ปากน้ำปราณ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๐+๐๓๐ - กม.๒+๖๔๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๕๑,๑๑๐ ตร.ม.) 14/06/2565 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
15 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 37 ตอนควบคุม 0200 ตอนวังโบสถ์ - ปราณบุรี ตอน 1 ระหว่าง กม.26+300-กม.46+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง (95.94 ตร.ม.) 20/05/2565 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 32 รายการ