แขวงทางหลวงราชบุรี
Ratchaburi Highway District.
วิสัยทัศน์ :
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
586 กิจกรรมติดตั้งป้ายท่องเที่ยว OVERHEAD ทางหลวงหมายเลข 3238 ตอนควบคุม 0100 ตอนเจ็ดเสมียน - โคกหม้อ ระหว่าง กม.0+000-กม.12+259 (เป็นแห่ง ๆ) อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ปริมาณงาน 2 แห่ง 24/09/2563 รบ.67/2563 แขวงทางหลวงราชบุรี
587 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0301 ตอนสระกระเทียม - คลองอีจาง ที่ กม.68+000 และทางหลวงหมายเลข 323 ตอนควบคุม 0100 ตอนหนองตะแครง - ลูกแก ที่ กม.0+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 17/09/2563 รบ.66/2563 แขวงทางหลวงราชบุรี
588 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3087 ตอนควบคุม 0100 ตอนราชบุรี - แก้มอ้น ระหว่าง กม.29+872-กม.31+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง 30/04/2563 รบ.35/2563 แขวงทางหลวงราชบุรี
589 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3087 ตอนควบคุม 0100 ตอนราชบุรี - แก้มอ้น ระหว่าง กม.29+872-กม.31+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง 01/06/2563 รบ.35/2563 แขวงทางหลวงราชบุรี
590 โครงการพัฒนาการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานขับเคลื่อนเศรษฐกิจ กิจกรรมปรับปรุงทางแยกและขยายไหล่ทางเป็นชั้น 1ทางหลวงหมายเลข 3291 ตอนควบคุม 0103 ตอน เตาปูน - เบิกไพร ช่วงกิโลเมตร 23+628 ตำบลเตาปูน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี (ดำเนินการ ระหว่าง กม.23+628-กม.26+682) ปริมาณงาน 1 แห่ง 15/05/2563 รบ.59/2563 แขวงทางหลวงราชบุรี
591 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ปีงบประมาณ 2563 พัฒนาทางหลวงหมายเลข 3087 ตอนควบคุม 0100 ตอนราชบุรี - แก้มอ้น ตอน 1 ระหว่าง กม.3+800-กม.5+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/05/2563 รบ.44/2563 แขวงทางหลวงราชบุรี
592 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3238 ตอนควบคุม 0100 ตอนเจ็ดเสมียน - โคกหม้อ ระหว่าง กม.1+225-กม.2+600 ปริมาณงาน 1 แห่ง 30/04/2563 รบ.36/2563 แขวงทางหลวงราชบุรี
593 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปีงบประมาณ 2563 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงนระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0302 ตอนคลองอีจาง - หลุมดิน ตอน 2 ระหว่าง กม.90+795-กม.94+500 RT. ปริมาณงาน 3.705 กม. 30/04/2563 รบ.29/2563 แขวงทางหลวงราชบุรี
594 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปีงบประมาณ 2563 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงนระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0301 ตอนสระกระเทียม - คลองอีจาง ระหว่าง กม.67+334-กม.71+135 RT. ปริมาณงาน 3.801 กม. 29/04/2563 รบ.28/2563 แขวงทางหลวงราชบุรี
595 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวเพื่อยกระดับการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสคอนกรีต หมู่ที่ 5,9 ตำบลดอนทราย อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ทางหลวงหมายเลข 3238 ตอนควบคุม 0100 ตอนเจ็ดเสมียน - โคกหม้อ ระหว่าง กม.0+100-กม.1+225 ระยะทาง 1.125 กิโลเมตร โดยขยายช่องทางจราจรและสะพาน 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร พร้อมไหล่ทางข้างล่ะ 2.50 เมตร และเกาะกลางถนน 1 สายทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง 25/05/2563 รบ.64/2563 แขวงทางหลวงราชบุรี
596 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ปีงบประมาณ 2563 พัฒนาทางหลวงหมายเลข 3087 ตอนควบคุม 0100 ตอนราชบุรี - แก้มอ้น ตอน 2 ระหว่าง กม.11+363-กม.12+850 ปริมาณงาน 1 แห่ง 12/05/2563 รบ.47/2563 แขวงทางหลวงราชบุรี
597 โครงการพัฒนาทางหลวงเพิ่มประสิทธิภาพ การจราจรและขนส่ง ปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3208 ตอนควบคุม 0102 ตอนน้ำพุ - เหมืองผาปกค้างคาว ระหว่าง กม.19+100-กม.20+699 ปริมาณงาน 1 แห่ง 12/05/2563 รบ.46/2563 แขวงทางหลวงราชบุรี
598 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ปีงบประมาณ 2563 พัฒนาทางหลวงหมายเลข 3208 ตอนควบคุม 0102 ตอนน้ำพุ - เหมืองผาปกค้างคาว ระหว่าง กม.50+968-กม.52+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/05/2563 รบ.45/2563 แขวงทางหลวงราชบุรี
599 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณมาณ 2563 งานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาจราจร ทางหลวงหมายเลข 323 ตอนควบคุม 0100 ตอนหนองตะแครง - ลูกแก ระหว่าง กม.0+000-กม.18+592 ปริมาณงาน 1 แห่ง (67 ต้น) 20/05/2563 รบ.62/2563 แขวงทางหลวงราชบุรี
600 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3291 ตอนควบคุม 0101 ตอนเจดีย์หัก-หนองหอย ตอน 1 ระหว่าง กม.0+488-กม.0+916 ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/05/2563 รบ.65/2563 แขวงทางหลวงราชบุรี
แสดง 586 ถึง 600 จาก 672 รายการ